അസിന്റെ കുഞ്ഞ് മാലാഖക്ക് ഇന്ന് ഒന്നാം പിറന്നാൾ…ആദ്യമായി കുഞ്ഞിന്റെ ഫോട്ടോസ് പങ്കു വെച്ച് അസിൻ…! ചിത്രങ്ങൾ കാണാം…!

അസിന്റെ കുഞ്ഞ് മാലാഖക്ക് ഇന്ന് ഒന്നാം പിറന്നാൾ…ആദ്യമായി കുഞ്ഞിന്റെ ഫോട്ടോസ് പങ്കു വെച്ച് അസിൻ…! ചിത്രങ്ങൾ കാണാം…!

ആരിൻ (Arin) എന്നാണ് അസിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ പേര്…

Facebook Comments