യതീഷ് ചന്ദ്ര I P S ഇന്റെ ഒന്നൊന്നര ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ജ്ജ്…!